Omitting syllables in words

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

Omitting syllables in words

Phonology


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Vynechávání slabiky ve slově: Cvičení podporující rozvoj fonologického povědomí  vnímání slabik ve slově, jejich pořadí a následně manipulaci se slabikami. Dítě průběžně opakuje slovo s postupným vynecháváním slabik ve slově (příklad: rozumný  zumný  romný  rozum)

Pro správný vývoj čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve zvukové stavbě slova. Na úrovni fonologického povědomí pracuje se zvukovými jednotkami (slabikami)  vnímá jednotlivé slabiky, ze kterých se slovo skládá a dokáže s nimi manipulovat  vynechat je při opakování. 

Toto cvičení je vhodné pro předškoláky jako přirozená stimulace v rámci běžného vývoje nebo začínající čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slabik, slov a dodržováním délky samohlásek. Žáci, kteří jsou vyučování genetickou metodou čtení a ukazuje se, že je pro ně obtížná až nevhodná, mívají obtíže v této oblasti. Pak je třeba zvážit přechod na výuku čtení analyticko-syntetickou metodou. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova právě tímto cvičením.

Při tomto cvičení je vhodnější pracovat společně s dítětem. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.