Dividing sentences and phrases

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

Dividing sentences and phrases

Writing


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Rozdělování vět a slovních spojení - cvičení u čtenářů podporuje vnímání jednotlivých slov v textu  členění sdělení/textu do slov.

V období 1., 2. a někdy i vyšší třídy základní školy mívají žáci přechodně obtíže s členěním vět/slovních spojení na slova. Píší slova dohromady. Žáci zatím neumí pracovat s pojmy  neznají slovní druhy, ale začínají mít potřebnou zkušenost nejen s mluveným slovem ale i s psaným textem. Uvědomování si a dodržování hranic slov v psaném projevu je i otázka průběhu automomatizace psaného projevu. Cílené procvičování podporující dodržování hranic slov může pomoci.

Cvičení umožňuje dítěti soustředit se na text  přečíst ho/případně si ho poslechnout  následně jednotlivá slova oddělit. Obtížnost je možno přizpůsobit vhodným nastavením  počtem textů a volbou slovních spojení nebo vět.

Pro efektivnější působení je vhodný dohled dospělého. Pokud čtenář dokáže pracovat sám, může plnit úkol i samostatně. Cvičení je hodnoceno objektivně. Uživateli nedovolí chybu.