EN: Porozumění – klasifikace pojmů

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

EN: Porozumění – klasifikace pojmů

Reading literacy


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

V tomto cvičení čtenář vyhledává slova podle pokynů.

Cílem cvičení je rozvíjet slovní zásobu, porozumění pojmům. Cílem je podpora klasifikace/třídění, zobecňování. Čtenář si uvědomuje slova podřazená a nadřazená. Vybírá slova, která do skupiny pojmů významově patří nebo nepatří. Cvičení je třeba využít i k diskuzi a aplikaci pojmů ve větách či reálných situacích.

Cvičení je vhodné pro předškoláky. V tom případě však trenér text předčítá.
Pro čtenáře na počátku školní docházky představuje cvičení podporu čtení i porozumění slovům. Přemýšlení o pojmech/slovech rozvíjí pasivní slovní zásobu a její aktivní užívání.
Pro žáky s dysfázií představuje rovněž důležité cvičení na podporu slovní zásoby.
Cvičení je vhodné pro žáky s odlišným mateřským jazykem i další děti, které mohou mít z nejrůznějších důvodů obtíže právě v této oblasti jazyka. 

Cvičení má dvě obtížnosti. Čtenář vybírá slova, která do skupiny patří a nepatří. Cvičení sice správnost řešení vyhodnocuje, ale spolupráce s trenérem je výhodou a celkově efektivnější.