Levebee for Ukraine

FREE access to the application for Ukrainians / Бджілка для українців БЕЗКОШТОВНО

To help war refugees and to strengthen their ability to integrate into everyday life in the Czech Republic (or other countries), Levebee created a complete Ukrainian version and made it available to all Ukrainians for FREE.

To get access, simply register in the application and use the promo code you can find below ⬇️.

REGISTER IN THE APPLICATION FOR FREE

PROMO CODE: BEEUKRAINE

How to use promo code? Complete instructions can be found HERE 

The Levebee application is suitable for:

 • Primary school children
 • For foreigners who want to learn Czech, Slovak, Polish or German on their own 
 • For guided teaching of Czech, Polish, German and Slovak for foreigners at secondary schools, universities, and other educational institutions1️⃣ CZECH FOR FOREIGNERS:

The main beneficial part of the application is Czech for foreigners. This part was created in cooperation with the Institute of Language and Preparatory Studies of Charles University (ILPS CU) and is suitable for Ukrainians who are going to stay in the Czech Republic. The section is focused on teaching the Czech language to students with a different mother tongue, and the goal is to facilitate and speed up the process of learning Czech. 

You can find the mentioned section FOR FOREIGNERS in the left filter menu under the subject CZECH AND READING

How does the Levebee app help in teaching Czech as a foreign language?

 •  Over 100 types of exercises for practising vocabulary, correct pronunciation, listening and reading
 •  Wide range of exercise settings, including currently discussed topics and language level of CEFR 
 •  Special exercises focused on typical difficulties of students with different mother tongues - vowel lengths, di/ti/ni and others
 •  Use in group lessons on a projector as well as in-home individual practice on a computer/phone
 •  Over 10,000 audio recordings of words available (dubbed under the supervision of an experienced speech therapist)
 • Possibility to record own sounds through the microphone and compare them with a dubbed pattern 
 •  Easy creation of exercises with own vocabulary customized to the student /thematic plan
 • The easier way how to connect with a student through a fun activity2️⃣ MATHEMATICS:

The subject MATHEMATICS is available also in the Ukrainian language. The section is focused primarily on first-grade children. The goal is to prevent the emergence of gaps, that may appear as a result of interruptions in school attendance to help build a stable foundation of mathematics and allow children to successfully develop other mathematical ideas without much difficulty.

Mathematics in Levebee helps children thanks to:

  • Division of teaching topics into the smallest possible concepts
  • A truly inclusive user interface  
  • Combination of internal and external motivation
  • Maximum support for the work of educators
  • Cooperation between family and school

REGISTER IN THE APPLICATION FOR FREE Do you need help? Contact Levebee Support! 

Barbora Hozalová
podpora@vcelka.cz
+420 799 512 123

 Бджілка для українців

В рамках надання допомоги військовим біженцям з метою зміцнення їх здатності вписатися в повсякденне життя в Чеській Республіці (або інших країнах), Bdzholka створила повну українську версію програми і зробила її БЕЗКОШТОВНОЮ для всіх українців.

Щоб отримати доступ, вам просто потрібно зареєструватися та використовувати промо-код у додатку, який ви знайдете нижче ⬇️.

Зареєструйся в додатку абсолютно безкоштовно

ПРОМОКОД: BEEUKRAINE

Як використати промокод? Повну інструкцію можна знайти тут

Додаток Bdzholka підходить для:

 • Для дітей першого класу початкової школи
 • Для самостійного вивчення чеської / словацької / польської / німецької мови для іноземців 
 • Для викладання чеської, польської, німецької та словацької мов іноземцям у середній школі, університеті та інших навчальних закладах1️⃣ ЧЕСЬКА МОВА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ:

Головним пріоритетом цієї програми -Чеська мова для іноземців. Цей розділ був створений у співпраці з Інститутом мовної та професійної підготовки Карлового університету (UJOP, Univerzita Karlova) і підходить для українців, які збираються залишитися в Чеській Республіці. Цей розділ спрямований на викладання чеської мови студентам з іншою рідною мовою, тому мета полягає в тому, щоб полегшити і прискорити процес вивчення чеської мови.

Вищезгаданий розділ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ можна знайти в лівому меню фільтра в розділі "ЧЕСЬКА МОВА І ЧИТАННЯ".

 

Як Бджілка допомагає у вивченні чеської мови як іноземної?

 • Більше 100 видів вправ для відпрацювання словникового запасу, правильної вимови, аудіювання і читання
 • Широкі можливості для для налаштування вправ, включаючи актуальні теми і володіння мовою рівня SERR (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти)
 • Спеціальні вправи, орієнтовані на типові труднощі учнів з іншою рідною мовою - довжиною голосних, di / ti / ni та іншими
 • Зручне у використанні на групових заняттях на проекторі і навіть вдома роблячи індивідуальні вправи на комп'ютері / телефоні
 • Доступно більше 10 000 аудіозаписів слів (дубльованих під наглядом досвідченого логопеда)
 • Можливість записувати свій голос через мікрофон і порівнювати його з дубльованим шаблоном
 • Легко створювати вправи з вашим власним словниковим запасом, який адаптований до студентського / тематичного плану
 • Легше встановити контакт з дитиною за допомогою веселих занять2️⃣ МАТЕМАТИКА:

Цей розділ орієнтований в першу чергу на першокласників. Мета полягає в тому, щоб запобігти прогалин, які можуть з'явитися в результаті перерв у навчанні, допомогти закласти міцну основу математики і, таким чином, сприяти успішному подальшому математичному розвитку для  дітям без особливих труднощів.

Бджола допоможе дітям з математикою завдяки:

  • розподілу навчання до найменших концепцій
  • о-справжньому інклюзивному інтерфейсу користувача
  • поєднання внутрішньої і зовнішньої мотивації
  • максимальній підтримці роботи педагогів
  • співпраці сім'ї та школи


Зареєструйся в додатку абсолютно безкоштовно

кольоровий флаєр

чорно-білий флаєрПотрібна допомога? Зверніться до служби підтримки!

Yelyzaveta Ryzhuk
dopomoha@bdzholka.com.ua